Töörühm

Helle Metslanghelle_metslang

Olen Tartu ülikooli tänapäeva eesti keele professor, ühtlasi ka Helsingi ja Oulu ülikooli dotsent. Varem olen töötanud Eesti Keele Instituudis, Helsingi ülikoolis ja Tallinna ülikoolis. Olen kaitsnud nii nõukogudeaegse kandidaadiväitekirja (1978 Tartu ülikoolis, teemaks regilaulude parallelismi süntaktiline analüüs) kui filosoofiadoktori väitekirja Oulu ülikoolis (1994, teemaks eesti ja soome keele ajasüsteemi ja laiemalt grammatiliste süsteemide võrdlemine). Teadustöö peamisteks suundadeks on tänapäeva eesti keele süntaktilise ja morfosüntaktilise ehituse, grammatika kujunemise ja muutumise uurimine ning eesti keele võrdlemine teiste keeltega. Kuulun mitmesse erialaühendusse, olen Emakeele Seltsi juhatuse esimees ning üks Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetajaid.

https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=36758&lang=et

 

Tiit Hennoste

tiit_hennoste

https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?TextBoxName=hennoste&PersonVID=687&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx

 

Külli Habicht

külli piltOlen Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele dotsent ja vana kirjakeele vanemteadur. Tartu ülikoolis olen töötanud alates 1987. aastast. Põhilised uurimisteemad on olnud seotud kirjakeele morfosüntaktilise varieerumise ja vana kirjakeele uurimisega. Oma 2001. aastal kaitstud doktoriväitekirjas “Eesti vanema kirjakeele leksikaalsest ja morfosüntaktilisest arengust ning Heinrich Stahli keele eripärast selle taustal” käsitlesin Stahli kui 17. sajandi esimese poole olulisima autori keelekasutusele tuginedes ka mõningaid leksikaliseerumise, grammatiseerumise ja morfosüntaktilise varieerumise üldisemaid küsimusi. Praegune uurimistöö on keskendunud ühelt poolt eesti vanema kirjakeele autorite keelekasutuse korpuspõhisele uurimisele (vt eesti vana kirjakeele korpust aadressil www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/) ja teisalt erinevate grammatikanähtuste diakroonilisele uurimisele (nt tuumverbikonstruktsioonid, kaassõnade, modaalpartiklite ja küsipartiklite grammatiseerumine).

https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=37826&lang=et

 

Anni JürineECLA_anni

Olen Tartu Ülikooli Akadeemilise Väljendusoskuse Keskuse spetsialist-assistent. Minu erialased huvid on ühelt poolt seotud keele muutumisega, eriti leksikaliseerumis- ja grammatiseerumisprotsessidega, ning teiselt poolt akadeemilise väljendusoskuse uurimise ja õpetamisega. Oma 2016. a eesti ja üldkeeleteaduse instituudis kaitstud doktoritöös uurisin liitsete funktsioonisõnade – liitpostpositsioonide ja liitadverbide – määratlemist ja tekkimist eesti keeles. Seejuures keskendusin eelkõige leksikaliseerumise ja grammatiseerumise kombineerumisele uute liitüksuste tekkeprotsessis. Praegune uurimistöö on keskendunud liitsetele grammatilistele üksustele üldisemalt ning keelenormi ja keelemuutuse vahelistele seostele.

https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?TextBoxName=j%C3%BCrine&PersonVID=56639&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx

 

David OgrenPilt David

Olen Tartu ülikooli üldkeeleteaduse doktorant. Minu peamised uurimishuvid on konstruktsioonigrammatika ja eristav objekti markeerimine (ingl. Differential Object Marking). Oma doktoritöös uurin objekti käände varieerumist da-infinitiiviga konstruktsioonides, pöörates erilist tähelepanu konstruktsioonispetsiifilistele teguritele ning konstruktsioonide enda süntaktilis-semantiliste omaduste mõjule nendes esinevate objektide käändevormile.

https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?TextBoxName=ogren&PersonVID=70837&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx

 

Kirsi LaanesooOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Olen Tartu ülikooli üldkeeleteaduse doktorant. Minu teadustöö keskseks suunaks on küsimused ja küsilaused. Oma doktoritöös uurin argisuhtluses esinevaid küsilauseid, mis ei ole olemuselt küsimused, vaid väited. Lisaks suulisele suhtlusele huvitun küsimuste vormistamisest ja nendega läbiviidavatest suhtlustegevustest netikeeles ja erinevates kirjakeele registrites.

https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?TextBoxName=laanesoo&PersonVID=56632&lang=et&FromUrl0=isikud.aspx

 

Annika Küngas

OOma doktoritöös, mille kaitsesin 2014. aastal, uurisin pragmaatiliste markerite kujunemist ja funktsioone eesti keele lt-sõnade näitel. Need keelendid on sõnaraamatutes esitatud ennekõike konkreetse tähendusega adverbidena. Paralleelselt on lt-sõnad aga tarvitusel ka üksustena, mis omandavad oma täpse funktsiooni alles kindlas keelelises ümbruses. Sellisel juhul kasutatakse neid sekkumisel, parandamisel, öeldu pehmendamisel, kommenteerimisel, rõhutamisel, kinnitamisel, sidumisel jne.

https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=56640&lang=et

 

Liina PärismaaLiina_Parismaa

Olen Tartu ülikooli eesti keele doktorant. Minu põhiline uurimissuund on eesti vanem kirjakeel ja morfosüntaks. Oma doktoritöös vaatlen erinevate morfosüntaktiliste nähtuste varieerumist 17.–18. sajandi murrangueelsetes ning -järgsetes põhjaeesti tekstides.

https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/fd48856a-57e4-42b6-886b-d15f446b9d58

 

Olle Sokkolle_pilt

Olen doktorant Tartu ülikoolis Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal. Enda doktoritöös uurin mööndkonstruktsioone ja möönduse semantikat eesti keeles.

https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/4bbb25db-9991-4578-8bb3-e8561484daee