Projektist

Projekt alustab eesti lingvistikas uut lähenemist. Eesmärgiks on luua pilootmudel, mis integreerib kirjaliku eesti keele morfosüntaktilise varieerumise diakroonilisi ja sünkroonilisi aspekte. Uuritakse keelesiseste ja kontekstuaalsete faktorite koosmõju keele muutumisele eri registrites: tarbetekstid, ilukirjandus ja netikeel. Enim keskendutakse keele standardimise ja keelekontaktide mõjule areaalsel taustal (SAE, Läänemere areaal), arvestades eriti tänapäeva keelesituatsiooni, kui klassikalised areaalimõjurid on asendunud ülemaailmsete mõjuritega. Analüüsitav materjal pärineb eesti keele elektroonilistest korpustest. Kombineeritakse kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Keskne lähenemine on funktsionaaltüpoloogiline ja kasutuspõhine. Toetutakse grammatisatsiooniteooriale, konstruktsioonigrammatikale ja rakendatakse mitmemõõtmelist analüüsi. Töö lõpptulemused avaldatakse monograafiana, vahetulemused publitseeritakse rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades.

Alates 2016. aastast osaleb Kimovari projekt Eesti-uuringute Tippkeskuses (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond). Lisainfo http://www.folklore.ee/CEES/.

kimovari logo                              kaksiklogo